ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 14001, systémy manažérstva a systém riadenia kvality | Poling

Obsah CD

CD obsahuje predpracovanú dokumentáciu k systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 pre stavebné firmy, technologické postupy v stavebníctve. Vypracovaná dokumentácia slúži ako návod/podklad pre vytvorenie Vašej dokumentácie systému manažérstva kvality. Vzory dokumentov k systému manažérstva kvality nemajú všeobecne záväzný charakter. Jednotlivé vzory dokumentácie vrátane formulárov je možné prispôsobiť, nahradiť, prip. vypustiť. Dokumentácia k realizácii produktu je spracovaná len ako pomôcka. Dokumenty, vzory, formuláre sú spracované v programe MS Office - Word. Niektoré dokumenty "ukážky, príklady" na CD sú uložené vo formáte .pdf a .sxw - OpenOffice. Pre zobrazenie a zmenu vzorcov v smerniciach je potrebné nainštalovať MathType.

Inštrukcie k CD

Úvodná ponuka/menu je optimalizovaná pre MSIE 5.0 a vyššie verzie. Pokiaľ sa Vám z akýchkoľvek príčin nedarí otvoriť požadované dokumenty cez úvodnú stránku, dokumenty je možne otvoriť cez prieskumník, tento počítač a pod.

Dokumentácia k systému manažérstva kvality

I. úroveň dokumentácie

   Politika kvality    Ciele kvality    Príručka kvality
 • Príručka kvality ako vzor na doplnenie/doc
   Procesný model SMK

II. úroveň dokumentácie

Prvok 4 normy

   Dokumentácia tvorba, riadenie, archivácia
 • Smernica SM-01 Dokumentácia vzor na doplnenie/doc
 • Registratúrny poriadok - vzor na doplnenie/doc
 • Registratúrny plán - vzor na doplnenie/doc
   Vzory formulárov k smernici o dokumentácii/doc
 • zoznam formulárov

Prvok 5 normy

   Dokumentácia "Zodpovednosť manažmentu"    Formuláre k smernici Zodpovednosť manažmentu
 • zoznam formulárov

Prvok 6 normy

   Dokumentácia "Manažérstvo zdrojov"    Formuláre k smerniciam "Manažérstvo zdrojov"
 • zoznam formulárov

Prvok 7 normy

   Ukážka Dokumentácie "Realizácia produktu - stavebná firma" Formuláre k smerniciam "Realizácia produktu"
 • zoznam formulárov

Prvok 8 normy

   Dokumentácia "Meranie, analýza a zlepšovanie"    Formuláre k smernici "Meranie, analýza a zlepšovanie"
 • zoznam formulárov
   Príklady záznamov k smernici "Zodpovednosť manažmentu" a "Meranie, analýza a zlepšovanie"
 • Správa do preskúmania manažmentom - príklad/doc
 • Správa z preskúmania manažmentom - príklad/doc
 • Záznam stavu monitorovania a merania procesov - príklad/doc
 • Záznam Plán auditov - príklad/doc
 • Záznam program auditu - príklad/doc
 • Záznam protokol z auditu - príklad/doc

Technologické postupy

 • TP-01 Zemné práce.doc
 • TP-02 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete.doc
 • TP-03 Podkladové vrstvy.doc
 • TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne.doc
 • TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava.doc
 • TP-06 Betonárska výstuž.doc
 • TP-07 Betón pre konštrukcieie.doc
 • TP-08 Oceľové konštrukcie.doc
 • TP-09 Vodovody a kanalizácia.doc
 • TP-10 Plynovody.doc
 • TP-11 Murované konštrukcie.doc
 • TP-12 Hydroizolácie.doc
 • TP-13 Stierkové omietky.doc
 • TP-14 Strechy zo skladaných krytín.doc
 • TP-15 Podlahy z dlaždíc.doc
 • TP-16 Mazaniny a potery.doc
 • TP-17 Lepenie podlahových povlakov z PVC.doc
 • TP-18 Keramické obklady.doc
 • TP-19 Maliarske práce.doc
 • TP-20 Stolárske práce.doc
 • TP-21 Debniace práce DOKA.doc
 • TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky.doc
 • TP-23 Natieračské práce.doc
 • TP-24 Klampiarske práce.doc

UPOZORNENIE

Toto CD nie je dovolené rozmnožovať, publikovať na internete a v iných médiách, poskytovať iným záujemcom bez súhlasu firmy Ing. Róbert Polák - Poling. Toto CD je chránené autorskými právami.

Copyright © 2000 by Ing.Róbert Polák - POLING, all rights reserved..

Kontakt

Ing. Róbert Polák – POLING
Podzávoz č.285, 022 01 Čadca
IČO: 40466353
Tel.:+421911282924
www.poling.sk
poling@poling.sk