Poradenstvo, certfifikáty ISO 9001

Preskočiť menu

Štruktúra dokumentácie:

 1. ÚROVEŇ - (Politika kvality, environmentu, bezpečnosti, Ciele kvality, environmentu, bezpečnosti, Príručka kvality, environmentu, bezpečnosti)
 2. ÚROVEŇ - (Organizačné smernice, Postupy, Záznamy)
 3. ÚROVEŇ - (Technologické postupy, Bezpečnostné predpisy, Interné smernice)

1. Úroveň

Politika kvality, environmentu a bezpečnosti

Politika kvality, environmentu a bezpečnosti je strategický dokument, ktorý stanovuje vrcholový manažment spoločnosti ako prostriedok na vedenie spoločnosti smerom k zlepšovaniu svojej činnosti so zreteľom na primeranosť. Pri určovaní politiky kvality, environmentu a bezpečnosti manažment vychádza z celkovej stratégie spoločnosti a to obchodnej, technickej, výrobnej a ekonomickej. Pri tvorbe politiky kvality, environmentu a bezpečnosti sa vychádza z identifikácie potrieb zákazníkov a zainteresovaných strán, z analýzy vlastnej schopnosti splniť požiadavky, z celkovej analýzy spoločnosti vzťahu k životnému prostrediu, BOZP a PO a možnosti zlepšovania systému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti. Politika kvality, environmentu, bezpečnosti musí obsahovať záväzok spĺňať tieto požiadavky a trvalého zlepšovania systému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti. Politika kvality, environmentu a bezpečnosti má poskytovať rámec pre tvorbu cieľov kvality, environmentu a bezpečnosti. Dôraz sa kladie na zrozumiteľnosť a na oboznámenie všetkých pracovníkov s politikou kvality, environmentu a bezpečnosti.

Ciele kvality, environmentu a bezpečnosti

V súlade s politikou kvality, environmentu a bezpečnosti vrcholový manažment spoločnosti musí zaistiť (stanoviť) ciele kvality, environmentu a bezpečnosti. Vrcholový manažment má stanoviť také ciele, cieľové hodnoty, ktoré povedú k zlepšovaniu výkonnosti spoločnosti, dopadov na ŽP, ochrany zdravia a prevencie . Ciele kvality, environmentu a bezpečnosti majú byť konkrétne, merateľné, aby sa uľahčilo ich preskúmanie a vyhodnotenie.

Príručka kvality, environmentu a bezpečnosti

Príručka kvality, environmentu a bezpečnosti popisuje celkový prehľad o systéme manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti v spoločnosti. Obsahuje rôzne odkazy na rôzne úrovne dokumentácie. Príručka kvality, environmentu, bezpečnosti slúži predovšetkým na efektívne riadenie činnosti spoločnosti a poskytuje základný prehľad o riadení spoločnosti v súvislosti s kvalitou, environmentom a BOZP, PO. Príručka kvality, environmentu a bezpečnosti môže byť poskytovaná zákazníkom za účelom prezentovania spoločnosti a jeho riadenia, a taktiež pre poskytnutie potrebných informácií zákazníkom, zainteresovaným stranám.

2.Úroveň

Organizačné smernice

Organizačné smernice popisujú podrobne činnosti systému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti vykonávané v spoločnosti.

Opisujú:

1. Dokumentáciu SMK, SEM, SMB
 • požiadavky na dokumentáciu
 • tvorba a riadenie dokumentov a záznamov v SMK, SEM, SMB
2. Zodpovednosť manažmentu
 • záväzok manažmentu
 • zodpovednosti a právomoci
 • plánovanie, plany kvality, programy SEM, programy SMB
 • internú komunikáciu
 • environmentálne aspekty, dopady
 • právne a iné požiadavky
 • identifikácia nebezpečenstiev, odhad rizika,
 • preskúmanie manažmentom
3. Manažérstvo zdrojov
 • poskytovanie zdrojov
 • ľudské zdroje
 • infraštruktúra
 • pracovné prostredie
 • BOZP, OOPP, hygiena, pracovne prostredie
 • odpadové hospodárstvo, vzťah k ŽP, havarijná pripravenosť
4. Realizácia produktu
 • plánovanie realizácie produktu
 • procesy týkajúce sa zákazníka
 • návrh a vývoj
 • nakupovanie, environmentálne aspekty nakupovania
 • Interná dokumentácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • výroba a poskytovanie služieb
 • riadenie meracích a monitorovacích prístrojov
5. Meranie, analýza a zlepšovanie

3.Úroveň

Technologické postupy a bezpečnostné predpisy

Technologické postupy popisujú jednotlivé technológie používané spoločnosťou pri realizácií produktu (napr. technologický postup na realizáciu zemných prác, betónových konštrukcií apod.). Bezpečnostné predpisy popisujú činnosti súvisiace z prevádzkou strojov a zariadení.

Interné smernice

Interné smernice sú špecifická dokumentácia pre potreby spoločnosti (napr. účtovníctvo a pod.)

Zväčšite si písmo

Prečo ISO

Systémy manažérstva

Špeciálna ponuka

Prezentácia

HACCP