Poradenstvo, certfifikáty ISO 9001

Preskočiť menu

Obsah CD2

CD obsahuje predpracovanú dokumentáciu k systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016. Vypracovaná dokumentácia slúži ako návod/podklad pre vytvorenie Vašej dokumentácie systému manažérstva kvality. Vzory dokumentov k systému manažérstva kvality nemajú všeobecne záväzný charakter. Jednotlivé vzory dokumentácie vrátane formulárov je možné prispôsobiť, nahradiť, prip. vypustiť. Dokumentácia k realizácii produktu je spracovaná len ako pomôcka. Dokumenty, vzory, formuláre sú spracované v programe MS Office - Word. Niektoré dokumenty "ukážky, príklady" na CD sú uložené vo formáte .pdf.

Inštrukcie k CD

Ako získať CD1, CD2 s predpracovanou dokumentáciou nájdete v postupe pre objednanie.

Dokumentácia k systému manažérstva kvality na CD2

I. úroveň dokumentácie

Politika kvality

 • Politika kvality ako vzor na doplnenie/doc
 • Politika kvality - príklady/doc

Ciele kvality

 • Ciele kvality ako vzor na doplnenie/doc
 • Ciele kvality - príklady/doc

Príručka kvality

 • Príručka kvality ako vzor na doplnenie/doc
 • Príručka kvality - príklady/pdf

Procesný model SMK

 • Požiadavky na procesný model v zmysle normy
 • Štruktúra procesu - Riadenie zdokumentovaných informácii/doc
 • Štruktúra procesu - Vodcovstvo/doc
 • Štruktúra procesu - Podpora/doc
 • Štruktúra procesu - Hodnotenie výkonnosti/doc
 • Štruktúra procesu - Realizácia prevádzky- v členení na ďalšie subprocesy/doc
 • Štruktúra procesu - Návrh a vývoj

II. úroveň dokumentácie

Dokumentácia tvorba, riadenie, archivácia

 • Smernica SM-01 Riadenie dokumentácie - vzor na doplnenie/doc
 • Registratúrny poriadok - vzor na doplnenie/doc
 • Registratúrny plán - vzor na doplnenie/doc

Vzory formulárov k smernici o riadení dokumentácie/doc

 • F-01-01 Titulná strana SM.doc
 • F-01-02 Vnútorná strana SM.doc
 • F-01-03 Prvá strana formulárov.doc
 • F-01-04 Vnútorná strana formulárov.doc
 • F-01-05 Podpisový poriadok.doc
 • F-01-06 Matica dokumentácie.doc
 • F-01-08 Evidencia právnych predpisov.doc

Dokumentácia "vodcovstvo"

 • Smernica SM-03 Zodpovednosť a právomoc - vzor na doplnenie/doc
 • Popis kapitoly Vodcovstvo - obsahuje príručka kvality
 • Smernica SM-03 Zodpovednosť a právomoc - príklad/doc

Formuláre k stati Vodcovstvo

 • F-02-01 Plán kvality na ciel.doc
 • F-02-02 Správa do preskúmania.doc
 • F-02-03 Správa z preskúmania.doc
 • Príklad správy do preskúmania
 • Príklad správy z preskúmania

Dokumentácia "Podpora"

 • Ľudské zdroje - popis je v príručke kvality/doc
 • Materiálne zdroje - popis je v príručke kvality/doc

Formuláre k smerniciam "Manažérstvo zdrojov"

 • F-04-01 Dotazník pracovníka.doc
 • F-04-02 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.doc
 • F-04-03 Pracovná zmluva.doc
 • F-04-04 Dohoda o hmotnej zodpovednosti.doc
 • F-04-05 Plán školení.doc
 • F-04-06 Záznam o vstupnom školení.doc
 • F-04-07 Záznam o internom školení.doc
 • F-04-08 Dohoda o zmene pracovnej zmluvy.doc
 • F-04-09 Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru.doc
 • F-04-10 Zápočtový list.doc
 • F-04-11 Zmluva o dielo.doc
 • F-05-01 Plán starostlivosti.doc
 • F-05-02 Osobná karta za zverené predmety.doc
 • F-05-03 Karta DHM.doc
 • F-05-04 Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s

Ukážka Dokumentácie "Realizácia prevádzky

 • Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma zaoberajúca sa poradenstvom
 • Dokumentácia realizácie produktu - príklad stavebná firma
 • Dokumentácia realizácie produktu - príklad autoservis
 • Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma zaoberajúca sa službami dopravy a výrobou betónu
 • Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma -zneškodňovanie odpadov a zimná údržba ciest
 • Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma -závodné stravovanie
 • Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma - strojárska firma

Kapitola 8 normy

Dokumentácia "hodnotenie výkonnosti"

 • Hodnotenie výkonnosti - popis je v príručke kvality/doc
 • RP-01 Reklamačný poriadok - vzor na doplnenie/doc

Formuláre k Hodnotenie výkonnosti

 • F-10-01 Stav monitorovania a merania procesov.doc
 • F-10-02 Dotaznik spokojnosti zákazníka_príklad.doc
 • F-10-03 Program auditov.doc
 • F-10-04 Plán auditu.doc
 • F-10-05 Otázky pre interný audit.doc
 • F-10-06 Protokol z auditu.doc
 • F-10-07 Nápravné opatrenia.doc
 • F-10-08 Podnet na zlepšenie.doc
 • F-10-09 Zápis o reklamácií.doc
 • F-10-10 Opatrenia na možné rizika a príležitosti.doc

Príklady záznamov k "Hodnotenie výkonnosti"

 • Správa do preskúmania manažmentom - príklady/doc
 • Správa z preskúmania manažmentom - príklady/doc
 • Záznam stavu monitorovania a merania procesov - príklady/doc
 • Záznam Plán auditov - príklady/doc
 • Záznam program auditu - príklad/doc
 • Záznam protokol z auditu - príklad1/doc
 • Záznam protokol z auditu - príklad2/doc
 • Opatrenie z auditu - príklad/doc
 • Návrh na zlepšenie - príklad/doc

UPOZORNENIE

Toto CD nie je dovolené rozmnožovať, publikovať na internete a v iných médiách, poskytovať iným záujemcom bez súhlasu firmy Ing. Róbert Polák - Poling.

Kontakt

Ing. Róbert Polák – POLING
Podzávoz č.285, 022 01 Čadca
IČO: 40466353
Tel.:041 432 79 30
www.poling.sk
poling@poling.sk

Zväčšite si písmo

Prečo ISO

Systémy manažérstva

Špeciálna ponuka

Prezentácia

HACCP