Dlhoročné skúsenosti pri zavádzaní systémov manažérstva ISO

Flexibilita, spoľahlivosť, inovácie ...

Dôvody prečo zaviesť ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

 • Získať certifikát kvality, environmentu a bezpečnosti a tým preukázať svojím partnerom vztah Vašej spoločnosti smerom ku kvalite, systemovej práci, ochrany ŽP, k bezpečnosti a ochrane zdravia svojích zamestnancov, požiarnej ochrane - PO.
 • Uspokojiť požiadavky investorov, zákazníkov, zainteresované strany.
 • Sprehľadnenie činnosti Vašej spoločnosti (systémové riešenia).
 • Presné a jasné určenie zodpovednosti a právomoci pracovníkov na jednotlivých pozíciách.
 • Dokumentácia používaných pracovných, technologických postupov a procesov.
 • Realizácia produktu tak, aby ste v čo najväčšej miere uspokojili požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán a minimalizovali reklamáciu.
 • Motivácia pracovníkov k lepším výkonom a ku kvalitnej práci.
 • Zvyšovanie úrovne komunikácie v internom prostredí spoločnosti a v styku so zákazníkmi a dodávateľmi.
 • Eliminácia vznikajúcich chýb a nedostatkov a ich okamžité odstránenie, prevencia pred chybami.
 • Metódy, postupy na zber a analýzu údajov, nástroje na zlepšovanie svojej spoločnosti vo vzťahu ku kvalite, environmentu a bezpečnosti.
 • Zlepšovať vzťah k životnému prostrediu, ochrana ŽP pred negatívnymi externalitami, znižovanie záťaže ŽP.
 • Zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku - systémové riešenia. Zlepšovať svoje výsledky v tejto oblasti
 • Držať krok s požiadavkami spoločnosti, vzhľadom na členstvo SR v EÚ.