Dlhoročné skúsenosti pri zavádzaní systémov manažérstva ISO

Flexibilita, spoľahlivosť, inovácie ...

Prečo je ISO neobľúbené

Na úvod

Systémy manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sa stávajú postupne bežnou záležitosťou v stredných a veľkých spoločnostiach aj na Slovensku. Bohužiaľ, stali sa v niektorých prípadoch formálnym doplnkom, nie prirodzenou súčasťou systému riadenia organizácií s ohľadom na systémové riešenia, s ohľadom na kvalitu, environment a BOZP. Podľa nášho názoru sa tento fakt odvíjal a odvíja od rôznych faktorov, a to hlavne:

 • nepochopenie a nestotožnenie sa s podstatou systémov manažérstva ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, (a to certifikačné organizácie nevynímajúc)
 • byrokratický prístup poradenských a audítorských firiem,
 • nedostatočné pochopenie problematiky poradenských a certifikačných firiem,
 • neochota firiem spolupracovať, pohodlnosť pracovníkov, nepochopenie základných požiadaviek noriem vedúcimi pracovníkmi,
 • nezáujem robiť veci lepšie,
 • nesprávna interpretácia požiadaviek noriem,
 • obsah noriem,
 • tlak na získanie certifikátu, (potreba preukazania sa certifikátom kvality, environmentu a bezpečnosti),
 • nepochopenie pridanej hodnoty systémov manažérstva a pod.,
 • Čo je potrebné pochopiť

  Chceli by sme zdôrazniť, že Systém Manažérstva - SM je integrovaný systém riadenia akejkoľvek organizácie, ktorý sa nezavádza, ale vylepšuje.

  Každá organizácia, ktorá vyrába svoje produkty, pracuje v svojom systéme riadenia, ktorý si vybudovala počas svojej existencie. Úlohou poradenských a certifikačných organizácií nie je zbúrať tento systém, ale prispôsobiť ho požiadavkám noriem ISO a napomôcť k zlepšeniu systému riadenia organizácií.

  Toto prispôsobenie by malo byť optimálne a malo by v konečnom dôsledku napomôcť organizácii k zlepšeniu. Normy ISO sú spracované v zmysle zlepšovania, efektívnosti, kontroly procesov, a pod.

  Certifikáty kvality, environmentu a bezpečnosti by mali poukazovať na to, že organizácia splnila požiadavky kladené na systém manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti, nielen na kvalitu produktov,ochranu ŽP a BOZP ale celkovej práce organizácie a napredovania. Certifikáty kvality, environmentu a bezpečnosti by mali odzrkadlovať vzťah, motiváciu a ochotu organizácie k požiadavkam noriem. Zákazníkom by malo pomôcť pri výbere to, že organizácia spĺňa požiadavky EU noriem, má snahu pracovať kvalitne, zlepšovať vzťah k ŽP, BOZP a PO a pod.